UVEX groupi privaatsuspoliitika

 

Tere tulemast meie veebilehele ja aitäh, et näitate üles huvi meie ettevõtte vastu. Meie, st UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG ja selle tütarettevõtted (edaspidi ühiselt „uvex group“) suhtume tõsiselt teie isikuandmete kaitsesse. Töötleme teie andmeid vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitset käsitlevatele seadustele, eriti ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele ja meie jaoks asjakohastele riigipõhistele rakendusseadustele. Sellest privaatsuspoliitikast saate põhjalikku teavet enda isikuandmete töötlemise kohta uvexi groupi poolt ja enda õiguste kohta. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab füüsilist isikut tuvastada. See hõlmab esmajoones teie nime, sünnikuupäeva, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja IP-aadressi. Anonüümsed andmed on andmed, mis ei võimalda luua mingeid seoseid kasutaja identiteediga.

 

1. Vastutav pool

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Saksamaa
Telefon: +49(0)911-9736-0
E-posti aadress: datenschutz@uvex.de
Veebileht: www.uvex.de

2. Andmekaitsekontakt

Kõigi uvexi groupi kuuluvate ettevõtete, mille peakontor asub Saksamaal, andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Saksamaa
Telefon: +49(0)911-9736-0
E-posti aadress: datenschutz@uvex.de
Veebileht: www.uvex.de

3. Teie õigused andmesubjektina

Esmalt tahaksime teid teavitada teie kui andmesubjekti õigustest. Need õigused on kehtestatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15–22. Need hõlmavad järgmist:

 • õigus tutvuda andmetega (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15)
 • õigus andmete kustutamisele (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17) 
 • õigus andmete parandamisele (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16)
 • andmete ülekandmise õigus (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20)
 • õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18)
 • õigus esitada vastuväiteid (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21).

Nende õiguste kasutamiseks võtke ühendust aadressil datenschutz@uvex.de.

Sama kehtib ka siis, kui teil on küsimusi andmete töötlemise kohta meie ettevõttes või kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta. Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

4. Õigus esitada vastuväiteid

Seoses vastuväidete esitamise õigusega pidage meeles järgmist:

Kui töötleme teie isikuandmeid otsereklaami eesmärgil, on teil õigus selliste andmete töötlemise suhtes igal ajal ilma põhjuseid esitamata vastuväiteid esitada. Sama kehtib ka profiili koostamise kohta, kui see on seotud otsereklaamiga.

Kui esitate vastuväiteid otsereklaami eesmärgil töötlemise suhtes, ei töötle me enam teie isikuandmeid nendel eesmärkidel. Võite esitada vastuväite tasuta vabas vormis, saates selle eelistatavalt e-posti aadressile datenschutz@uvex.de.

Kui töötleme teie andmeid õigustatud huvide kaitsmiseks, võite selle töötlemise suhtes oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel igal ajal vastuväiteid esitada; sama kehtib ka nendel sätetel põhineva profiili koostamise kohta.

Seejärel me teie isikuandmeid enam ei töötle, v.a juhul, kui suudame tõendada, et meil on töötlemiseks kaalukad kaitsmist väärivad põhjused, mis on teie huvidest, õigustest ja vabadustest ülemad, või kui töötlemine toimub õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

5. Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemisel järgitakse ELi isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid ja kõiki muid kohaldatavaid andmekaitsesätteid.

Andmete töötlemise õiguslik alus tuleneb esmajoones ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 6.

Kasutame teie andmeid ärivõimaluste loomiseks, lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks, lepingu täitmiseks, toodete ja teenuste pakkumiseks ning kliendisuhete tugevdamiseks, mis võib hõlmata ka analüüsi turunduse eesmärkidel ja otsereklaami.

Ka teie nõusolek andmete töötlemiseks võib olla andmekaitseseaduse kohaselt lubatavuse tingimuseks. Enne teiepoolset nõusoleku andmist teavitame teid andmete töötlemise eesmärgist ja teie õigusest oma nõusolek tagasi võtta.

Kui nõusolek on seotud ka isikuandmete erikategooriate töötlemisega, juhime nõusoleku andmisel sellele sõnaselgelt teie tähelepanu. Isikuandmete erikategooriate töötlemine vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 9 toimub ainult siis, kui see on seadusega nõutav ja puudub põhjus arvata, et teie kaitsmist vääriv huvi töötlemise välistamiseks ületab selle.

Teatud juhtudel lähtume teie andmete töötlemisel ka õigustatud huvist vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Siin toimub andmetöötlus ainult siis, kui see kaitseb meie endi või kolmandate isikute õigustatud huve ja kui huvide tasakaalustamine ei ole toonud kaasa selle ületamist teie huvide, põhiõiguste ja põhivabaduste poolt.

6. Edastamine kolmandatele isikutele

Edastame teie andmeid kolmandatele isikutele ainult seadusesätete raames või vastava nõusoleku korral. Muul juhul me teie andmeid kolmandatele isikutele ei edasta, välja arvatud juhul, kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus (nt avaldamine organisatsioonivälistele asutustele, näiteks järelevalveasutustele või õiguskaitseasutustele).

7. Andmete saajad / andmete saajate kategooriad

Tagame meie ettevõttes selle, et teie andmeid saavad ainult need isikud, kes vajavad neid oma lepinguliste ja juriidiliste kohustuste täitmiseks. UVEXI kontsernis puudutab see järgmisi ettevõtteid:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Andmete edastamine võib olla vajalik näiteks siis, kui kandideerite meie keskse värbamisportaali kaudu töökohale, mis on vakantne mõnes meie sidusettevõttes. Meie sisemiste protsesside ja tehnilise toe analüüsimiseks edastatakse andmed UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG-le. Lisaks edastatakse turundusanalüüsi andmed eelnimetatud ettevõtetele. Ei saa välistada, et koos sellega edastatakse ka isikuandmeid.

Teatud juhtudel toetavad teenusepakkujad meie erialaosakondi nende ülesannete täitmisel. Kõigi teenusepakkujatega on sõlmitud andmekaitseleping.

8. Edastamine kolmandatesse riikidesse / kavatsus edastada kolmandatesse riikidesse

Andmeid edastatakse kolmandatele riikidele (riikidele väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda) ainult siis, kui see on nõutav võlaõigusliku kohustuse täitmiseks, seaduse poolt ette nähtud, või kui olete andnud meile selleks oma nõusoleku.

Edastame teie isikuandmed teenusepakkujatele ja kontserni ettevõtetele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas USA-s asuvatele ettevõtetele. Tööriistade/teenusepakkujate loetelu koos töötlemise asukohaga on esitatud punktis 16. „Kasutatud tööriistad“.

Andmekaitseseaduse alusel nõutav leping on sõlmitud kõigi teenusepakkujatega.

9. Andmete säilitamise kestus

Säilitame teie andmeid seni, kuni need on vastavaks töötlemiseks vajalikud. Pange tähele, et arvukad säilitamisnõuded põhjustavad või nõuavad andmete edasist säilitamist. See kehtib eriti äri- või maksuseaduste (nt äriseadustik, maksuseadustik jne) kohaste säilitamiskohustuste kohta. Seni, kuni täiendavad säilitamiskohustused puuduvad, kustutatakse andmed rutiinselt pärast eesmärgi täitmist.

Samuti võime andmeid säilitada, kui olete meile selleks loa andnud või kui tekivad õiguslikud vaidlused ja me kasutame tõendeid seadusest tuleneva aegumistähtaja jooksul, mis võib olla kuni 30 aastat; tavaline aegumistähtaeg on kolm aastat.

10. Teie andmete turvaline edastamine

Me võtame tarvitusele asjakohased tehnilised ja organisatoorsed turvameetmed, et kaitsta meie salvestatud andmeid optimaalselt juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kadumise, hävimise või volitamata isikute ligipääsu eest. Turvatasemeid vaadatakse koostöös turvaekspertidega pidevalt üle ja neid kohandatakse vastavalt uutele turvastandarditele.

Andmevahetus meie veebilehelt ja veebilehele toimub krüpteeritult. Oma veebilehe jaoks pakume HTTPS-edastusprotokolli, kasutades vastavalt uusimaid krüpteerimisprotokolle.

Samuti on võimalik kasutada alternatiivseid sidekanaleid (nt tavapärased postiteenused).

11. Andmete esitamise kohustus

Erinevad isikuandmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks ning sellega seotud lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks. See kehtib ka meie veebilehe ja selle erinevate funktsioonide kasutamise kohta.

Teatud juhtudel tuleb andmeid koguda või teha need kättesaadavaks vastavalt õiguslikele sätetele. Pange tähele, et kui neid andmeid ei esitata, ei ole teie taotlust võimalik töödelda ega aluseks oleva lepingu täitmist saavutada.

12. Kategooriad, andmete allikad ja päritolu

Vastava konteksti alusel määratletakse, milliseid andmeid me töötleme: see sõltub näiteks sellest, kas täidate tellimust veebis või sisestate päringu meie kontaktivormil, esitate meile tööavalduse või kaebuse.

Pange tähele, et võime esitada teavet ka eraldi spetsiaalseteks töötlemisolukordadeks sobivates kohtades, nt avalduse dokumentide üleslaadimine või päringu esitamine kontaktivormi kaudu.

12.1 Kui külastate meie veebilehte, kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

 • internetiteenuse pakkuja nimi;
 • teave veebisaidi kohta, kust te meid külastate (nn „soovitaja“);
 • kasutatud veebibrauser ja operatsioonisüsteem;
 • internetiteenuse pakkuja määratud IP-aadress;
 • taotletud failid, edastatud andmete hulk, allalaadimised / failide eksport;
 • teave veebisaitide kohta, mida te meid külastades avate, sh kuupäev ja kellaaeg.

Selline andmetöötlus on tehniliselt vajalik, et meie veebisaidi sisu saaks teie seadmesse edastada. Seetõttu tuleb paratamatult välja selgitada ja salvestada ka teie IP-aadress vastava seansi ajaks. Sama kehtib ka muude andmete kohta, mille töötlemine on vajalik meie veebisaidi korrektseks kuvamiseks. Andmete säilitamine nn logifailides aitab ka saiti veelgi optimeerida, tagada selle funktsionaalsust, meie rakenduste turvalisust ja õiguskaitset (nt küberrünnakute tuvastamine ja ennetamine meie veebisaidil).

Sellise andmetöötluse ja ajutise andmete säilitamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi veebisaidi operaatorina (GDPR-i artikkel 6, lõik 1 punkt f ).

Andmete säilitamise aeg on piiratud ja kustutamine toimub niipea, kui andmeid ei pea enam töötlemise eesmärgil säilitama. Meie veebisaidi korrektse kuvamise päringu korral toimub see pärast seansi lõppu. Kui andmed salvestatakse logifailidesse, kustutatakse või muudetakse need anonüümseks 31 päeva pärast.

12.2 Kui meie poole pöördutakse päringuga, kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

Meie veebisaidil on kontaktvorm, mida saab kasutada elektroonilise kontakti saamiseks. Kui kirjutate meile kontaktivormi kaudu, töötleme teie kontaktivormil esitatud andmeid, et teiega ühendust võtta ning vastata teie küsimustele ja taotlustele.

Kogume kontaktvormi kaudu järgmisi andmeid:

 • päringu tüüp;
 • ees- ja perekonnanimi;
 • ettevõte ja vajaduse korral töötajate arv;
 • tervitus;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber;
 • taotluse sisu.

Siin järgitakse andmete kokkuhoiu ja vältimise põhimõtet, sest peate esitama ainult need andmed, mida me teiega ühenduse võtmiseks tingimata vajame (kohustuslikud andmed). Nendeks on päringu tüüp, päringu sisu, ees- ja perekonnanimi ning teie e-posti aadress. Nimetatud kohustuslikud andmed on tähistatud tärniga (*).

Lisaks töödeldakse teie IP-aadressi tehnilistel põhjustel ja õiguskaitse eesmärgil. Kõik muud andmed on vabatahtlikud väljad ja neid saab esitada valikuliselt (nt selleks, et vastata teie küsimustele individuaalsemalt).

Selleks, et kaitsta teie andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust parimal võimalikul viisil, rakendame asjakohaseid turvameetmeid. Teie päring edastatakse meile krüpteeritud kujul.

Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, töötleme e-kirjas esitatud isikuandmeid ainult teie päringu töötlemise eesmärgil. Kui te ei kasuta pakutavaid kontaktvorme, siis täiendavaid andmeid ei koguta.

12.3 Registreerimisprotsessi raames töötleme järgmisi andmeid:

Pakume oma veebilehel kasutajatele võimalust registreeruda ja selle käigus isikuandmeid edastada.

Sel viisil kogume järgmisi andmeid:

 • ametinimetus;
 • perekonnanimi, eesnimi;
 • sünniaeg;
 • tarneaadress;
 • arve aadress;
 • kliendinumber;
 • KMKR-number;
 • töötajate arv tootmisharus;
 • kontaktpartneri andmed;
 • e-posti aadress.

Registreerimine on seega vajalik või võimalik kas teiega lepingu (meie veebipoe kaudu) täitmiseks või lepingueelsete meetmete elluviimiseks, kui pakutakse ka külalisena ligipääsu.

Siin järgitakse andmete minimeerimise ja andmete vältimise põhimõtet, kuna tärniga (*) on kohustuslikeks väljadeks märgitud ainult registreerimiseks nõutud andmed. Need on näiteks e-posti aadress ja parool koos parooli kordamisega.

Veebipoest tellimisel vajame kohaletoimetamiseks lisaks arveaadressi andmeid (ametinimetus, eesnimi, perekonnanimi ja aadress). Kui tarneaadress erineb arveaadressist, tuleb ülaltoodud andmed esitada ka tarneaadressi kohta.

Meie veebilehel registreerimise kaudu salvestatakse täiendavalt kasutaja IP-aadress, registreerimise kuupäev ja kellaaeg (tehnilised taustandmed). Klõpsates nupul „Registreeru kohe“, annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

Palume tähele panna: Teie määratud parooli salvestame krüpteeritud kujul. Meie ettevõtte töötajad ei saa seda parooli lugeda. Sel põhjusel ei saa nad teile anda mingit teavet, kui olete parooli unustanud.

Sellisel juhul kasutage funktsiooni „Unustasin parooli“, millega saadetakse teile automaatselt loodud uus parool e-posti teel. Ükski töötaja ei ole volitatud teie parooli telefoni teel või kirjalikult küsima. Seetõttu ärge kunagi öelge oma parooli, kui teilt seda küsitakse.

Pärast registreerimisprotsessi lõppu säilitatame teie andmeid kaitstud kliendialal kasutamiseks. Niipea kui olete meie veebilehele sisse loginud, kasutades e-posti aadressi kasutajanimena ja parooli, tehakse need andmed kättesaadavaks toimingute jaoks, mida te meie veebilehel teete (nt tellimuste jaoks meie e-poes). Tehtud tellimusi saab jälgida tellimuste ajaloost. Siin saate teha muudatusi arve- või tarneaadressis.

Registreeritud isikud saavad tellimuste ajaloos arve- või tarnesaadressis ise muudatusi/parandusi teha. Ka meie klienditeenindus teeb hea meelega muudatusi/parandusi, kui võtate nendega ühendust. Loomulikult võite lasta registreeringu või oma kliendikonto sulgeda või kustutada. Selleks pöörduge meie klienditeeninduse poole.

12.4 Uudiskirjade jaoks kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

Meie veebilehel saate tellida tasuta uudiskirja.

Uudiskirjaga liitumise registreerimise käigus kogutakse järgmisi andmeid:

 • perekonnanimi, eesnimi;
 • valik „registreerimine eraisikuna, ärikliendina, edasimüüjana“;
 • e-posti aadress;
 • teie internetiteenuse pakkuja määratud IP-aadress;
 • sisemise jälgimispiksli analüüsiandmed (uudiskirja avamise aeg, klõpsatud lingid).

Isikupärastatud uudiskirja saatmiseks kasutatakse uudiskirjaga liitumise registreerimisel antud e-posti aadressi ja teie nime.

Siin järgitakse andmete minimeerimise ja andmete vältimise põhimõtet, kuna nõutud väljaks on märgitud ainult e-posti aadress. Samuti töödeldakse tehnilistel põhjustel ja õiguskaitse eesmärgil uudiskirja tellimisel teie IP-aadressi.

Uudiskirjade e-posti teel saatmiseks kasutame nn topeltnõustumise protsessi. See tähendab, et saate e-posti teel reklaami ainult siis, kui olete eelnevalt sõnaselgelt kinnitanud, et võime uudiskirjateenuse aktiveerida. Teeme seda, saates teile teavitava e-kirja ja paludes teil kinnitada, et soovite saada meie uudiskirja sellele e-posti aadressile, klõpsates selles e-kirjas sisalduval lingil.

Muidugi saate igal ajal tellimuse lõpetada ja seega oma nõusoleku tühistada, kasutades uudiskirjas toodud tellimusest loobumise võimalust. Lisaks saate meie veebilehe kaudu igal ajal uudiskirja saatmisest otse loobuda.

Meie uudiskirja on integreeritud ka nn jälgimispiksel. See on väike graafikadetail, mis on integreeritud otse uudiskirja. Jälgimispiksli abil saame statistiliselt registreerida, kui paljudeni uudiskiri jõuab, ja hinnata selle edukust. Selle hindamise elluviimiseks kogutakse jälgimispiksli kaudu järgmisi andmeid:

 • uudiskirja avamise aeg;
 • klõpsatud lingid uudiskirjas.

Jälgimispiksli kasutamise eesmärk on uudiskirja saatmise optimeerimine ja uudiskirja sisu võimalikult hea kohandamine kasutajate huvidega.

Kui nõustute uudiskirja saamisega, kehtib teie nõusolek ka jälgimispiksli kasutamiseks. Kui lõpetate uudiskirja saatmise tellimuse tühistamise lingi või meie veebilehe kaudu, kustutatakse ka teie jälgimispiksli poolt kogutud andmed.

12.5 Internetiblogis kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

Pakume oma veebilehel registreeritud kasutajatele võimalust meie blogi kirjetesse kommentaare jätta, samuti vastata juba olemasolevatele kommentaaridele.

Sel viisil kogutakse järgmisi andmeid:

 • kasutaja kommentaar;
 • kommentaari aeg;
 • valitud kasutajanimi või nimi;
 • e-posti aadress;
 • teie internetiteenuse pakkuja määratud IP-aadress.

Sellega seoses juhime tähelepanu asjaolule, et meie blogi kommentaare kuvatakse igal juhul koos kasutaja valitud kasutajanimega (aliasega) ja sisestamise kellaajaga.

IP-aadressi salvestamine toimub seega uvex groupi õiguskaitse eesmärgil juhul, kui kommentaar rikub kolmandate isikute õigusi või postitatakse ebaseaduslikku sisu.

Me ei edasta blogi raames kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik juriidilistest nõuetest tulenevalt või uvex groupi õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

13. Maksesüsteemid (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt b), krediidikontroll (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f)

Meie veebipoes saate maksta arve, krediitkaardi, PayPali või otsearveldusega (SEPA otsearveldus). Selleks kogutakse vastavaid maksega seotud andmeid teie tellimuse ja makse töötlemiseks. Lisaks töödeldakse teie IP-aadressi tehnilistel põhjustel ja õiguskaitse eesmärgil.

Andmete minimeerimise ja andmete vältimise põhimõttele vastavalt peate esitama ainult need andmed, mida me maksete töötlemiseks ja lepingu lõpetamiseks kindlasti vajame või mille kogumine on meil juriidiliselt kohustuslik.

Ilma nende andmeteta peame kahjuks teiega lepingu sõlmimisest keelduma, sest sel juhul ei saa me seda täita.

Meie juurutatud maksesüsteemis kasutatakse teie andmete kaitstud edastamiseks SSL-krüpteerimist.

Märkus arvega tasumise kohta: kui valite meie veebipoes makseviisi „Arve“, teeme krediidikontrolli. Selleks saadakse krediidivõimekusega seotud andmed büroolt Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, krediidibüroodelt või krediidikindlustusseltsidelt krediidivõimekuse või maksejõuetusriskide kindlakstegemiseks.

Märkus krediitkaardiga tasumise kohta: nagu krediitkaardimaksete puhul tavapärane, kontrollitakse krediitkaardi andmeid.

Märkus PayPaliga maksmise kohta: PayPal on ettevõte, mille omanikuks on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Kui andmesubjekt valib meie veebipoes tellimisprotsessi ajal makseviisiks „PayPal“, edastatakse andmesubjekti andmed automaatselt PayPalile.

Selle maksevõimaluse valimisega annab andmesubjekt nõusoleku makse töötlemiseks vajalike isikuandmete edastamiseks. PayPalile edastatud isikuandmed hõlmavad tavaliselt eesnime, perekonnanime, aadressi, e-posti aadressi, IP-aadressi, telefoninumbrit, mobiilinumbrit või muid makse töötlemiseks vajalikke andmeid.

Sellised isikuandmed, mis on seotud vastava tellimusega, on vajalikud ka ostulepingu lõpetamiseks. PayPali andmekaitse üksikasjad leiate aadressilt https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (õigusliku olukorra kohta seisuga 25.05.2018).

Märkus otsearvelduse protsessi kohta: nagu otsearvelduste puhul tavapärane, kogutakse teie konto andmeid, et debiteerida vastav summa teie kontolt.

14. Automatiseeritud üksikotsuste tegemine

Me ei kasuta otsuse tegemiseks ainult automatiseeritud töötlemisprotsesse.

15. Tehnoloogiad teie kasutajakäitumise hindamiseks meie veebisaidil (GDPR-i artikkel 6, lõik 1, punkt a)

Meie veebisait kasutab mitmes kohas tehnoloogiat, et hinnata teie kasutajakäitumist ja optimeerida veebisaiti. Selleks kasutatakse küpsiseid, kolmandate poolte kuvamisi ja kohalikku salvestamist. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mida teie veebilehitseja salvestab (lokaalselt teie kõvakettale).

Kasutame neid tehnoloogiaid ainult teie nõusolekul (GDPR-i artikkel 6, lõik 1, punkt a). See võimaldab meil analüüsida, kuidas kasutajad meie veebisaite kasutavad. Nii saame kujundada veebisaidi sisu vastavalt külastajate vajadustele. Lisaks võimaldavad küpsised meil mõõta konkreetse reklaami tõhusust ja paigutada seda näiteks sõltuvalt temaatilistest kasutajahuvidest.

Kui olete siin oma nõusoleku andnud, saate selle tulevikus igal ajal tühistada, avades SIIT uuesti nõusolekuriba ja seadistades selle vastavalt.

Me kasutame Google Tag Manageri, et hallata erinevaid küpsiseid ja tööriistu, mis on selle veebisaidiga seotud.

Kasutame oma veebisaidil punktis 14.1 kirjeldatud tööriistu ja teenuseid. Kasutamise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, mille annate meie veebisaidi esmakordsel külastamisel kuvatava nõusolekuriba kaudu. Üksikasjad kasutatavate tööriistade ja teenuste kohta leiate järgmistest lõikudest.

Loomulikult saate oma nõusoleku igal ajal tühistada, kustutades salvestatud vajaliku küpsise kas käsitsi oma veebilehitsejas või sobiva tarkvara kaudu
ja seejärel laadides meie veebisait uuesti või kasutades nuppu Muuda privaatsusseadeid.

16. Kasutatud tööriistad

17. Lingid teistele pakkujatele

Meie veebileht sisaldab ka selgelt äratuntavaid linke teiste ettevõtete veebilehtedele. Linkide puhul teiste pakkujate veebilehtedele ei ole meil nende sisu üle mingit mõju. Seega ei saa me ka nende sisu osas võtta endale mingit kohustust ega vastutust. Nende lehtede sisu eest vastutavad alati vastava lehe pakkujad või operaatorid.

Linkimise ajal uuriti lingitud lehti võimalike eksimuste ja tuvastatavate rikkumiste osas. Linkimise ajal ei tuvastatud ebaseaduslikku sisu. Ilma konkreetse aluseta seaduste rikkumist kahtlustada ei ole võimalik lingitud lehtede sisu püsivalt jälgida. Kui saame teada rikkumistest, eemaldame viivitamatult seotud lingid.

18. Veebipakkumised ja lapsed

Alla 16-aastased isikud ei tohi ilma seadusjärgsete eestkostjate nõusolekuta meile isikuandmeid edastada ega nõusoleku kinnitust esitada. Palume vanematel ja seadusjärgsetel eestkostjatel osaleda aktiivselt oma laste veebitegevuses ja huvides.

19. Ühismeedia lingid

Meie veebisaidilt leiate lingid Meta, Facebooki, YouTube’i, LinkedIni, X-i ja Instagrami ühismeedia teenustele. Ühismeedia teenuste veebisaitidele viivaid linke saate ära tunda vastava ettevõtte logo järgi. Nendele linkidele klõpsates jõuate uvex grupi ettevõtte lehele vastavas ühismeedia teenuses. Ühismeedia teenuse linki klõpsates luuakse ühendus vastava ühismeedia teenuse serveritega. Seeläbi edastatakse ühismeedia teenuse serveritele teave, et olete külastanud meie veebisaiti. Lisaks edastatakse täiendavad andmed ühismeedia teenuse pakkujale. Need on näiteks:

 • veebisaidi aadress, kus aktiveeritud link asub;
 • veebisaidi avamise või lingi aktiveerimise kuupäev ja kellaaeg;
 • teave kasutatava veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta;
 • IP-aadress.

Kui olete lingi aktiveerimise ajal juba vastavasse ühismeedia teenusesse sisse logitud, võib ühismeedia teenuse pakkuja olla võimeline tuvastama teie kasutajanime ja võib-olla isegi teie tegeliku nime edastatud andmetest ning siduma selle teabe teie isiklikule ühismeedia teenuse kasutajakontoga. Kui logite eelnevalt oma kasutajakontolt välja, saate selle teabe sidumise oma isikliku kasutajakontoga välistada.

Ühismeedia teenuste serverid asuvad USA-s ja teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu. Seetõttu võib andmeid töödelda ka ühismeedia teenuse pakkuja väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides. Pange tähele, et nende riikide ettevõtete suhtes kohaldatakse andmekaitseseadust, mis üldjuhul ei kaitse isikuandmeid samal määral kui Euroopa Liidu liikmesriikides.

Pange tähele, et me ei saa mõjutada ühismeedia teenuse pakkuja andmetöötluse ulatust, tüüpi ja eesmärki. Lisateavet teie andmete kasutamise kohta meie veebisaidile integreeritud ühismeedia teenuste pakkujate poolt leiate vastava ühismeedia teenuse pakkuja privaatsuspoliitikast.

20. Privaatsuspoliitika / teave andmekaitse kohta sotsiaalmeedias

uvex group on esindatud sotsiaalmeedias, antud juhul Facebookis, Instagramis, YouTube’is, Xingis, Pinterestis ja LinkedInis. Kui meil on kontroll teie andmete töötlemise üle, tagame kohaldatavate andmekaitsesätete järgimise.

 Järgnevalt leiate kõige olulisema teabe andmekaitseseaduste kohta seoses meie kohalolekuga.

20.1 Tegevuse eest vastutava isiku nimi ja aadress

Pooled, kes vastutavad ettevõtte kohaloleku eest ELi andmekaitse määruse ja muude andmekaitsesätete tähenduses, on peale uvexi groupi järgmised:

 • Facebook:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa 

 • Instagram:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa

 • YouTube:

      Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa

 • Xing:

      New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa

 • Pinterest:

      Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa

 • LinkedIn:

      LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa.

 

Siiski kasutate te neid platvorme ja nende funktsioone omal vastutusel. See kehtib esmajoones interaktiivsete funktsioonide kasutamise kohta (nt kommenteerimine, jagamine, reageerimine).

Juhime tähelepanu sellele, et sel viisil võidakse teie andmeid töödelda väljaspool Euroopa Liidu piirkonda. Vastavalt andmekaitseseadusele on kõigi teenusepakkujatega sõlmitud leping.

20.2 Eesmärk ja õiguslik alus

Haldame fännilehti ise, et suhelda nende lehtede külastajatega ja teavitada neid sel viisil meie pakkumistest.

Lisaks sellele kogume statistilistel eesmärkidel andmeid, et sisu parandada ja optimeerida ning muuta meie pakkumine köitvamaks. Selleks vajalikke andmeid (nt lehevaatamiste koguarv, lehe tegevused ja külastajate esitatud andmed, interaktsioonid) töödeldakse sotsiaalvõrgustike poolt ja tehakse meile kättesaadavaks. Meil ei ole tekkimise ja esitusviisi üle mingit mõju.

Lisaks töötlevad sotsiaalmeedia pakkujad, samuti uvex group teie isikuandmeid turu-uuringute ja reklaami eesmärgil. Seetõttu on võimalik, et nt kasutusprofiilid luuakse teie kasutuskäitumise ja sellest tulenevate huvide põhjal. Selle kaudu saab muu hulgas paigutada platvormidele ja neist väljapoole teie huvidele vastavaid reklaame. Selleks salvestatakse tavaliselt arvutisse küpsised. Sellele vaatamata võidakse teie seadmetes otseselt mittekogutud andmed salvestada teie kasutusprofiilidesse. Salvestamine ja analüüs toimub ka kõigis seadmetes; see kehtib esmajoones, kuid mitte ainult juhul, kui olete registreeritud liikmena ja olete vastavatele platvormidele sisse loginud.

Sellest rohkem me ei kogu ega töötle mingeid isikuandmeid.

Teie isikuandmete töötlemine uvex groupi poolt toimub lähtudes meie õigustatud huvist teabe tõhusaks edastamiseks ja suhtlemiseks vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Kui teilt palutakse nõusolekut andmete töötlemiseks, st kui kinnitate oma nõusolekut nupule klõpsamisega või muu sarnase kaudu (nõustumine), on töötlemise õiguslik alus ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikkel 7.

20.3 Teie õigused / vaidlustamise võimalus

Kui olete sotsiaalvõrgustiku liige ega soovi, et võrgustik koguks teie kohta andmeid ja lingiks need meie keskkonna kaudu vastavasse võrgustikku salvestatud liikmeandmetega, toimige järgmiselt:

 • logige enne meie fännilehe külastamist vastavast võrgustikust välja,
 • kustutage oma seadmes olevad küpsised ja
 • sulgege ning taaskäivitage brauser.

Pärast uuesti sisselogimist võib aga võrgustik teid uuesti konkreetse kasutajana ära tunda.

Vastava töötlemise üksikasjaliku kirjelduse ja vaidlustamise võimalused (loobumine) leiate allpool esitatud teabelinkidelt:

 • Facebook:

Privaatsuspoliitika: https://www.facebook.com/about/privacy/
Loobumine: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ja http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Privaatsuspoliitika: https://help.instagram.com/519522125107875
Loobumine: https://thenai.org/opt-out ja http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy
Loobumine: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ja http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Privaatsuspoliitika: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Loobumine: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Privaatsuspoliitika: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Loobumine: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Privaatsuspoliitika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Loobumine: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ja http://www.youronlinechoices.com

Kokkuvõttes on teil oma isikuandmete töötlemise osas järgmised õigused:

õigus tutvuda andmetega, õigus andmete parandamisele, õigus andmete kustutamisele, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, õigus esitada vastuväiteid, andmete ülekandmise õigus ja õigus esitada kaebus oma isikuandmete ebaseadusliku töötlemise kohta vastutavale andmekaitseasutusele.

Kuna aga uvex groupil puudub täielik ligipääs teie isikuandmetele, peaksite pretensiooni esitamisel pöörduma otse sotsiaalmeedia pakkujate poole, kuna neil kõigil on ligipääs oma kasutajate isikuandmetele ning nad saavad tarvitusele võtta asjakohased meetmed ja anda teavet.

Kui peaksite sellegipoolest abi vajama, püüame teid loomulikult toetada. Pöörduge eespool nimetatud andmekaitseametniku poole. Märkused autoriõiguse ja kunstiteoste autoriõiguse seaduse kohta

Kui soovite meie keskkonnas avaldada pilte, tekste, skeeme, videoid, muusikat jms, peate teadma, et annate sellega võrgustikule kõik kasutusõigused, millel võivad lõppkokkuvõttes olla teie jaoks õiguslikud tagajärjed, kui te ei ole ise autor ega õiguste omanik.