UVEX groupi privaatsuspoliitika

 

Tere tulemast meie veebilehele ja aitäh, et näitate üles huvi meie ettevõtte vastu. Meie, st UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG ja selle tütarettevõtted (edaspidi ühiselt „uvex group“) suhtume tõsiselt teie isikuandmete kaitsesse. Töötleme teie andmeid vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitset käsitlevatele seadustele, eriti ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele ja meie jaoks asjakohastele riigipõhistele rakendusseadustele. Sellest privaatsuspoliitikast saate põhjalikku teavet enda isikuandmete töötlemise kohta uvexi groupi poolt ja enda õiguste kohta. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab füüsilist isikut tuvastada. See hõlmab esmajoones teie nime, sünnikuupäeva, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja IP-aadressi. Anonüümsed andmed on andmed, mis ei võimalda luua mingeid seoseid kasutaja identiteediga.

 

1. Vastutav pool

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Saksamaa
Telefon: +49(0)911-9736-0
E-posti aadress: datenschutz@uvex.de
Veebileht: www.uvex.de

2. Andmekaitsekontakt

Kõigi uvexi groupi kuuluvate ettevõtete, mille peakontor asub Saksamaal, andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Saksamaa
Telefon: +49(0)911-9736-0
E-posti aadress: datenschutz@uvex.de
Veebileht: www.uvex.de

3. Teie õigused andmesubjektina

Esmalt tahaksime teid teavitada teie kui andmesubjekti õigustest. Need õigused on kehtestatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15–22. Need hõlmavad järgmist:

 • õigus tutvuda andmetega (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15)
 • õigus andmete kustutamisele (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17) 
 • õigus andmete parandamisele (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16)
 • andmete ülekandmise õigus (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20)
 • õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18)
 • õigus esitada vastuväiteid (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21).

Nende õiguste kasutamiseks võtke ühendust aadressil datenschutz@uvex.de.

Sama kehtib ka siis, kui teil on küsimusi andmete töötlemise kohta meie ettevõttes või kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta. Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

4. Õigus esitada vastuväiteid

Seoses vastuväidete esitamise õigusega pidage meeles järgmist:

Kui töötleme teie isikuandmeid otsereklaami eesmärgil, on teil õigus selliste andmete töötlemise suhtes igal ajal ilma põhjuseid esitamata vastuväiteid esitada. Sama kehtib ka profiili koostamise kohta, kui see on seotud otsereklaamiga.

Kui esitate vastuväiteid otsereklaami eesmärgil töötlemise suhtes, ei töötle me enam teie isikuandmeid nendel eesmärkidel. Võite esitada vastuväite tasuta vabas vormis, saates selle eelistatavalt e-posti aadressile datenschutz@uvex.de.

Kui töötleme teie andmeid õigustatud huvide kaitsmiseks, võite selle töötlemise suhtes oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel igal ajal vastuväiteid esitada; sama kehtib ka nendel sätetel põhineva profiili koostamise kohta.

Seejärel me teie isikuandmeid enam ei töötle, v.a juhul, kui suudame tõendada, et meil on töötlemiseks kaalukad kaitsmist väärivad põhjused, mis on teie huvidest, õigustest ja vabadustest ülemad, või kui töötlemine toimub õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

5. Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemisel järgitakse ELi isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid ja kõiki muid kohaldatavaid andmekaitsesätteid.

Andmete töötlemise õiguslik alus tuleneb esmajoones ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 6.

Kasutame teie andmeid ärivõimaluste loomiseks, lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks, lepingu täitmiseks, toodete ja teenuste pakkumiseks ning kliendisuhete tugevdamiseks, mis võib hõlmata ka analüüsi turunduse eesmärkidel ja otsereklaami.

Ka teie nõusolek andmete töötlemiseks võib olla andmekaitseseaduse kohaselt lubatavuse tingimuseks. Enne teiepoolset nõusoleku andmist teavitame teid andmete töötlemise eesmärgist ja teie õigusest oma nõusolek tagasi võtta.

Kui nõusolek on seotud ka isikuandmete erikategooriate töötlemisega, juhime nõusoleku andmisel sellele sõnaselgelt teie tähelepanu. Isikuandmete erikategooriate töötlemine vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 9 toimub ainult siis, kui see on seadusega nõutav ja puudub põhjus arvata, et teie kaitsmist vääriv huvi töötlemise välistamiseks ületab selle.

Teatud juhtudel lähtume teie andmete töötlemisel ka õigustatud huvist vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Siin toimub andmetöötlus ainult siis, kui see kaitseb meie endi või kolmandate isikute õigustatud huve ja kui huvide tasakaalustamine ei ole toonud kaasa selle ületamist teie huvide, põhiõiguste ja põhivabaduste poolt.

6. Edastamine kolmandatele isikutele

Edastame teie andmeid kolmandatele isikutele ainult seadusesätete raames või vastava nõusoleku korral. Muul juhul me teie andmeid kolmandatele isikutele ei edasta, välja arvatud juhul, kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus (nt avaldamine organisatsioonivälistele asutustele, näiteks järelevalveasutustele või õiguskaitseasutustele).

7. Andmete saajad / andmete saajate kategooriad

Tagame oma ettevõttes, et teie andmeid edastatakse ainult neile, kes vajavad teie andmeid lepinguliste ja juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Üksikjuhtudel võib osutuda vajalikuks ka see, et edastame teie andmed ka kontserni ettevõtetele, nt kui kandideerite kontserni ettevõtte poolt meie keskse tööpakkumiste portaali kaudu välja kuulutatud ametikohale.

Teatud juhtudel abistavad teenusepakkujad meie osakondi nende ülesannete täitmisel. Vastavalt andmekaitseseadusele on kõigi teenusepakkujatega sõlmitud lepingud.

8. Edastamine kolmandatesse riikidesse / kavatsus edastada kolmandatesse riikidesse

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse (väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda) toimub ainult siis, kui see on vajalik lepingu täitmiseks või on seadusega ette nähtud või kui olete selleks meile nõusoleku andnud.

Edastame teie isikuandmeid teenusepakkujatele ja kontserni ettevõtetele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, täpsemalt Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidesse.

Vastavalt andmekaitseseadusele on kõigi teenusepakkujatega sõlmitud lepingud.

9. Andmete säilitamise kestus

Säilitame teie andmeid seni, kuni need on vastavaks töötlemiseks vajalikud. Pange tähele, et arvukad säilitamisnõuded põhjustavad või nõuavad andmete edasist säilitamist. See kehtib eriti äri- või maksuseaduste (nt äriseadustik, maksuseadustik jne) kohaste säilitamiskohustuste kohta. Seni, kuni täiendavad säilitamiskohustused puuduvad, kustutatakse andmed rutiinselt pärast eesmärgi täitmist.

Samuti võime andmeid säilitada, kui olete meile selleks loa andnud või kui tekivad õiguslikud vaidlused ja me kasutame tõendeid seadusest tuleneva aegumistähtaja jooksul, mis võib olla kuni 30 aastat; tavaline aegumistähtaeg on kolm aastat.

10. Teie andmete turvaline edastamine

Me võtame tarvitusele asjakohased tehnilised ja organisatoorsed turvameetmed, et kaitsta meie salvestatud andmeid optimaalselt juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kadumise, hävimise või volitamata isikute ligipääsu eest. Turvatasemeid vaadatakse koostöös turvaekspertidega pidevalt üle ja neid kohandatakse vastavalt uutele turvastandarditele.

Andmevahetus meie veebilehelt ja veebilehele toimub krüpteeritult. Oma veebilehe jaoks pakume HTTPS-edastusprotokolli, kasutades vastavalt uusimaid krüpteerimisprotokolle.

Lisaks pakume oma kasutajatele kontaktvormide ja töökohataotluste sisu krüpteerimist.

Samuti on võimalik kasutada alternatiivseid sidekanaleid (nt tavapärased postiteenused).

11. Andmete esitamise kohustus

Erinevad isikuandmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks ning sellega seotud lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks. See kehtib ka meie veebilehe ja selle erinevate funktsioonide kasutamise kohta.

Teatud juhtudel tuleb andmeid koguda või teha need kättesaadavaks vastavalt õiguslikele sätetele. Pange tähele, et kui neid andmeid ei esitata, ei ole teie taotlust võimalik töödelda ega aluseks oleva lepingu täitmist saavutada.

12. Kategooriad, andmete allikad ja päritolu

Vastava konteksti alusel määratletakse, milliseid andmeid me töötleme: see sõltub näiteks sellest, kas täidate tellimust veebis või sisestate päringu meie kontaktivormil, esitate meile tööavalduse või kaebuse.

Pange tähele, et võime esitada teavet ka eraldi spetsiaalseteks töötlemisolukordadeks sobivates kohtades, nt avalduse dokumentide üleslaadimine või päringu esitamine kontaktivormi kaudu.

12.1 Kui külastate meie veebilehte, kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

 • internetiteenuse pakkuja nimi;
 • teave sellel veebilehel, kust te meie juurde tulite (nn suunaja);
 • kasutatud veebibrauser ja operatsioonisüsteem;
 • teie internetiteenuse pakkuja määratud IP-aadress;
 • taotletud failid, edastatud andmete maht, allalaadimised/failide eksport;
 • teave (sh kuupäev ja kellaaeg) teie poolt meie veebilehel otsitud lehekülgede kohta.
 • Tehnilise turvalisuse huvides (eriti meie veebiserveri häkkimiskatsete eest kaitsmiseks) säilitatakse neid andmeid vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

12.2 Kui meie poole pöördutakse päringuga, kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

Meie veebilehel on kontaktivorm, mida saab kasutada elektrooniliselt ühenduse võtmiseks. Kui kirjutate meile kontaktivormi kaudu, töötleme teie poolt kontaktivormis esitatud andmeid, et teiega ühendust võtta ning teie küsimustele ja taotlustele vastata.

Kontaktivormi kaudu kogume järgmisi andmeid:

 • päringu olemus;
 • päringu sisu;
 • ettevõte ja võimalusel töötajate arv;
 • ametinimetus;
 • perekonnanimi, eesnimi;
 • kontaktandmed.

Siin järgitakse andmete minimeerimise ja vältimise põhimõtet, kuna peate esitama ainult need andmed, mida me teiega ühenduse võtmiseks kindlasti vajame (nõutav teave). Need on päringu olemus, päringu sisu, teie perekonna- ja eesnimi ning teie e-posti aadress. Nõutav teave on tähistatud tärniga (*).

Lisaks töödeldakse teie IP-aadressi tehnilistel põhjustel ja õiguskaitse eesmärgil. Kõik ülejäänud andmeväljad on vabatahtlikud ja need võib täita soovi korral (nt individuaalsema vastuse saamiseks oma päringule).

Teie andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse võimalikult hästi kaitsmiseks võtame tarvitusele sobivad turvameetmed. Teie päring edastatakse meile krüpteeritud kujul.

Kui võtate meiega e-posti teel ühendust, töötleme isikuandmeid, mille te meile e-kirjas edastate, ainult teie päringu töötlemiseks. Kui te ei kasuta meiega ühenduse võtmiseks pakutud vorme, siis rohkem andmeid ei koguta.

12.3 Registreerimisprotsessi raames töötleme järgmisi andmeid:

Pakume oma veebilehel kasutajatele võimalust registreeruda ja selle käigus isikuandmeid edastada.

Sel viisil kogume järgmisi andmeid:

 • ametinimetus;
 • perekonnanimi, eesnimi;
 • sünniaeg;
 • tarneaadress;
 • arve aadress;
 • kliendinumber;
 • KMKR-number;
 • töötajate arv tootmisharus;
 • kontaktpartneri andmed;
 • e-posti aadress.

Registreerimine on seega vajalik või võimalik kas teiega lepingu (meie veebipoe kaudu) täitmiseks või lepingueelsete meetmete elluviimiseks, kui pakutakse ka külalisena ligipääsu.

Siin järgitakse andmete minimeerimise ja andmete vältimise põhimõtet, kuna tärniga (*) on kohustuslikeks väljadeks märgitud ainult registreerimiseks nõutud andmed. Need on näiteks e-posti aadress ja parool koos parooli kordamisega.

Veebipoest tellimisel vajame kohaletoimetamiseks lisaks arveaadressi andmeid (ametinimetus, eesnimi, perekonnanimi ja aadress). Kui tarneaadress erineb arveaadressist, tuleb ülaltoodud andmed esitada ka tarneaadressi kohta.

Meie veebilehel registreerimise kaudu salvestatakse täiendavalt kasutaja IP-aadress, registreerimise kuupäev ja kellaaeg (tehnilised taustandmed). Klõpsates nupul „Registreeru kohe“, annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

Palume tähele panna: Teie määratud parooli salvestame krüpteeritud kujul. Meie ettevõtte töötajad ei saa seda parooli lugeda. Sel põhjusel ei saa nad teile anda mingit teavet, kui olete parooli unustanud.

Sellisel juhul kasutage funktsiooni „Unustasin parooli“, millega saadetakse teile automaatselt loodud uus parool e-posti teel. Ükski töötaja ei ole volitatud teie parooli telefoni teel või kirjalikult küsima. Seetõttu ärge kunagi öelge oma parooli, kui teilt seda küsitakse.

Pärast registreerimisprotsessi lõppu säilitatame teie andmeid kaitstud kliendialal kasutamiseks. Niipea kui olete meie veebilehele sisse loginud, kasutades e-posti aadressi kasutajanimena ja parooli, tehakse need andmed kättesaadavaks toimingute jaoks, mida te meie veebilehel teete (nt tellimuste jaoks meie e-poes). Tehtud tellimusi saab jälgida tellimuste ajaloost. Siin saate teha muudatusi arve- või tarneaadressis.

Registreeritud isikud saavad tellimuste ajaloos arve- või tarnesaadressis ise muudatusi/parandusi teha. Ka meie klienditeenindus teeb hea meelega muudatusi/parandusi, kui võtate nendega ühendust. Loomulikult võite lasta registreeringu või oma kliendikonto sulgeda või kustutada. Selleks pöörduge meie klienditeeninduse poole.

12.4 Registreerimine Facebook Connecti kaudu

Meie veebilehel otse registreerumise asemel saate registreeruda Facebook Connectiga. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa.

Kui otsustate registreeruda teenuses Facebook Connect ja klõpsate nupul „Logi sisse Facebookiga“ / „Ühenda Facebookiga“, suunatakse teid automaatselt Facebooki platvormile. Seal saate oma kasutajaandmetega sisse logida. Selle kaudu seotakse teie Facebooki profiil meie veebilehe ja meie teenustega. Selle seose kaudu saame ligipääsu teie Facebooki salvestatud andmetele. Eelkõige on need:

 • tehniline identifikaator (Facebooki tunnus);
 • kaanefoto;
 • täisnimi;
 • vanusevahemik;
 • link profiilile;
 • sugu;
 • ajavöönd;
 • kasutatav keel;
 • profiilipilt;
 • profiili viimast uuendamist näitav ajatempel;
 • kinnitamise olek;
 • e-posti aadress.

Allikas: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Sellest teabest kasutame teie konto seadistamiseks, tagamiseks ja isikupärastamiseks järgmisi andmeid:

 • eesnimi;
 • perekonnanimi;
 • e-posti aadress;
 • tehniline identifikaator (Facebooki tunnus).

Lisateavet leiate Facebooki teenusetingimustest ja Facebooki andmekaitsepoliitikast. Leiate need aadressidelt https://www.facebook.com/about/privacy ja https://www.facebook.com/legal/terms/.

Vastavalt andmekaitseseadusele on teenusepakkujaga sõlmitud leping.

12.5 Internetirakenduste jaoks kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

Täname teid huvi eest uvex groupis töötamise vastu. Teame, kui olulised on teie andmed ja töötleme taotlusvormis meile antud isikuandmeid ainult taotlusprotsessi tõhusaks ja korrektseks teostamiseks ning taotlusprotsessi raamesse kuuluvate kontaktide eesmärgil. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta.

Taotlusvormil palutakse teil isikuandmeid täpsustada. Sel viisil kogutakse järgmisi andmeid:

 • ametinimetus;
 • akadeemiline/professionaalne/tööalane tiitel;
 • perekonnanimi, eesnimi;
 • aadress;
 • kontaktandmed;
 • sünniaeg;
 • soovitud ametikoht või tegevus;
 • taotluse video (soovi korral);
 • soovitud palk;
 • kättesaadavus;
 • kuidas täpselt te uvex groupist teada saite;
 • dokumendid, mille portaali kaudu üles laadite (nt kaaskiri, CV).
 • Lisaks kasutame andmeid, mille oleme lubatavalt hankinud avalikkusele ligipääsetavatest kataloogidest (nt professionaalsed võrgustikud).

Peame siin silmas andmete minimeerimise ja vältimise põhimõtet, kuna peate esitama ainult andmed, mida vajame teie taotluse dokumentide (nõutav teave) täielikuks ülevaatamiseks. Need on ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, soovitud ametikoht või tegevus, kuidas täpselt te uvex groupist teada saite ning kaaskiri ja CV. Nõutav teave on tähistatud tärniga (*). Samuti töödeldakse tehnilistel põhjustel ja õiguskaitse eesmärgil teie IP-aadressi.

Ilma nende andmeteta ei saa me kahjuks teie taotluse dokumente üle vaadata ja seetõttu ei võimalda meie rakenduse süsteem taotluse dokumente üles laadida. Loomulikult on teil võimalus taotlusvormis vabatahtlikku teavet edastada.

Teie andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse võimalikult hästi kaitsmiseks võtame tarvitusele sobivad turvameetmed. Teie taotluse dokumendid edastatakse meile meie rakenduse süsteemi kaudu krüpteeritud kujul.

Säilitame teie andmeid ülalnimetatud eesmärkidel seni, kuni taotluse protsess on lõpule viidud ja sellega seotud ajaperioodid on möödunud – kõige rohkem kuus kuud pärast otsuse kättesaamist. Kuid teie valikul säilitame teie taotluse dokumendid pikemaks ajaks ja vaatame need üle seoses teiste vabade ametikohtadega, mis vastavad teie profiilile.

Selleks vajame teie nõusolekut, mille saate meile anda märkeruudul klõpsates enne oma taotluse dokumentide üleslaadimist. Sel juhul säilitame teie dokumente 12 kuud. Loomulikult võite oma nõusoleku tulevikuks igal ajal ilma põhjendusi esitamata tagasi võtta. Selleks helistage meile numbril +49 (0) 911/9736 1573, saatke e-kiri aadressile recruiting@uvex.de või kiri aadressile UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Saksamaa.

12.6 Xingi kaudu toimivate internetirakenduste jaoks töötleme ka järgmisi andmeid:

Alternatiivina meie veebitaotluste portaali kasutamisele või oma taotluse otse e-posti või posti teel edastamisele on teil võimalus pöörduda taotlusega meie poole suhtlusvõrgustiku Xing kaudu, kasutades seal salvestatud profiili.

Kui kasutate seda valikut, töödeldakse punktis 12.5 täpsustatud andmeid:

Juhime tähelepanu sellele, et sotsiaalvõrgustik Xing võib Xingi enda huvidest lähtuvalt lisaandmeid töödelda. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Xingi poolt, samuti teie seonduvate õiguste kohta ja seadistusvalikutest oma eraelu kaitsmiseks lugege Xingi privaatsuspoliitikast, millele pääsete ligi järgmise lingi kaudu:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

12.7 Uudiskirjade jaoks kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

Meie veebilehel saate tellida tasuta uudiskirja.

Uudiskirjaga liitumise registreerimise käigus kogutakse järgmisi andmeid:

 • perekonnanimi, eesnimi;
 • valik „registreerimine eraisikuna, ärikliendina, edasimüüjana“;
 • e-posti aadress;
 • teie internetiteenuse pakkuja määratud IP-aadress;
 • sisemise jälgimispiksli analüüsiandmed (uudiskirja avamise aeg, klõpsatud lingid).

Isikupärastatud uudiskirja saatmiseks kasutatakse uudiskirjaga liitumise registreerimisel antud e-posti aadressi ja teie nime.

Siin järgitakse andmete minimeerimise ja andmete vältimise põhimõtet, kuna nõutud väljaks on märgitud ainult e-posti aadress. Samuti töödeldakse tehnilistel põhjustel ja õiguskaitse eesmärgil uudiskirja tellimisel teie IP-aadressi.

Uudiskirjade e-posti teel saatmiseks kasutame nn topeltnõustumise protsessi. See tähendab, et saate e-posti teel reklaami ainult siis, kui olete eelnevalt sõnaselgelt kinnitanud, et võime uudiskirjateenuse aktiveerida. Teeme seda, saates teile teavitava e-kirja ja paludes teil kinnitada, et soovite saada meie uudiskirja sellele e-posti aadressile, klõpsates selles e-kirjas sisalduval lingil.

Muidugi saate igal ajal tellimuse lõpetada ja seega oma nõusoleku tühistada, kasutades uudiskirjas toodud tellimusest loobumise võimalust. Lisaks saate meie veebilehe kaudu igal ajal uudiskirja saatmisest otse loobuda.

Meie uudiskirja on integreeritud ka nn jälgimispiksel. See on väike graafikadetail, mis on integreeritud otse uudiskirja. Jälgimispiksli abil saame statistiliselt registreerida, kui paljudeni uudiskiri jõuab, ja hinnata selle edukust. Selle hindamise elluviimiseks kogutakse jälgimispiksli kaudu järgmisi andmeid:

 • uudiskirja avamise aeg;
 • klõpsatud lingid uudiskirjas.

Jälgimispiksli kasutamise eesmärk on uudiskirja saatmise optimeerimine ja uudiskirja sisu võimalikult hea kohandamine kasutajate huvidega.

Kui nõustute uudiskirja saamisega, kehtib teie nõusolek ka jälgimispiksli kasutamiseks. Kui lõpetate uudiskirja saatmise tellimuse tühistamise lingi või meie veebilehe kaudu, kustutatakse ka teie jälgimispiksli poolt kogutud andmed.

12.8 Internetiblogis kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

Pakume oma veebilehel registreeritud kasutajatele võimalust meie blogi kirjetesse kommentaare jätta, samuti vastata juba olemasolevatele kommentaaridele.

Sel viisil kogutakse järgmisi andmeid:

 • kasutaja kommentaar;
 • kommentaari aeg;
 • valitud kasutajanimi või nimi;
 • e-posti aadress;
 • teie internetiteenuse pakkuja määratud IP-aadress.

Sellega seoses juhime tähelepanu asjaolule, et meie blogi kommentaare kuvatakse igal juhul koos kasutaja valitud kasutajanimega (aliasega) ja sisestamise kellaajaga.

IP-aadressi salvestamine toimub seega uvex groupi õiguskaitse eesmärgil juhul, kui kommentaar rikub kolmandate isikute õigusi või postitatakse ebaseaduslikku sisu.

Me ei edasta blogi raames kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik juriidilistest nõuetest tulenevalt või uvex groupi õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

13. Maksesüsteemid (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt b), krediidikontroll (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f)

Meie veebipoes saate maksta arve, krediitkaardi, PayPali või otsearveldusega (SEPA otsearveldus). Selleks kogutakse vastavaid maksega seotud andmeid teie tellimuse ja makse töötlemiseks. Lisaks töödeldakse teie IP-aadressi tehnilistel põhjustel ja õiguskaitse eesmärgil.

Andmete minimeerimise ja andmete vältimise põhimõttele vastavalt peate esitama ainult need andmed, mida me maksete töötlemiseks ja lepingu lõpetamiseks kindlasti vajame või mille kogumine on meil juriidiliselt kohustuslik.

Ilma nende andmeteta peame kahjuks teiega lepingu sõlmimisest keelduma, sest sel juhul ei saa me seda täita.

Meie juurutatud maksesüsteemis kasutatakse teie andmete kaitstud edastamiseks SSL-krüpteerimist.

Märkus arvega tasumise kohta: kui valite meie veebipoes makseviisi „Arve“, teeme krediidikontrolli. Selleks saadakse krediidivõimekusega seotud andmed büroolt Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, krediidibüroodelt või krediidikindlustusseltsidelt krediidivõimekuse või maksejõuetusriskide kindlakstegemiseks.

Märkus krediitkaardiga tasumise kohta: nagu krediitkaardimaksete puhul tavapärane, kontrollitakse krediitkaardi andmeid.

Märkus PayPaliga maksmise kohta: PayPal on ettevõte, mille omanikuks on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Kui andmesubjekt valib meie veebipoes tellimisprotsessi ajal makseviisiks „PayPal“, edastatakse andmesubjekti andmed automaatselt PayPalile.

Selle maksevõimaluse valimisega annab andmesubjekt nõusoleku makse töötlemiseks vajalike isikuandmete edastamiseks. PayPalile edastatud isikuandmed hõlmavad tavaliselt eesnime, perekonnanime, aadressi, e-posti aadressi, IP-aadressi, telefoninumbrit, mobiilinumbrit või muid makse töötlemiseks vajalikke andmeid.

Sellised isikuandmed, mis on seotud vastava tellimusega, on vajalikud ka ostulepingu lõpetamiseks. PayPali andmekaitse üksikasjad leiate aadressilt https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (õigusliku olukorra kohta seisuga 25.05.2018).

Märkus otsearvelduse protsessi kohta: nagu otsearvelduste puhul tavapärane, kogutakse teie konto andmeid, et debiteerida vastav summa teie kontolt.

14. Automatiseeritud üksikotsuste tegemine

Me ei kasuta otsuse tegemiseks ainult automatiseeritud töötlemisprotsesse.

15. Küpsised (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f)

Meie veebilehel kasutatakse mitmes kohas nn küpsiseid. Küpsised muudavad meie pakkumise kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse teie arvutisse ja salvestatakse teie brauseri poolt (teie kohalikule kõvakettale).

Lähtudes oma õigustatud huvist (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f), kasutame tehniliselt vajalikke küpsiseid, mida on vaja veebilehe toimimiseks ja selle funktsionaalsuse tagamiseks. Lisaks – samuti meie õigustatud huvidest lähtuvalt – kasutame küpsiseid, mille abil kuvame oma veebilehe teie jaoks eeldatavalt sobivas keeles, kasutades teie veebibrauseri tavakeelt ja teie IP-aadressi.

Sõltuvalt eesmärgist jäävad need küpsised püsivalt salvestatuks (nn püsivad küpsised, nt loobumine) ka pärast seansi lõppemist või need kustutatakse, kui brauser suletakse (nn seansiküpsised, mis kehtivad ainult brauseriseansi ajal).

Peale selle paigaldame teie nõusolekul ka muid küpsiseid. Neid küpsiseid kasutades saame analüüsida, kuidas kasutajad meie veebilehti kasutavad. See võimaldab meil kujundada veebilehe sisu vastavalt külastajate vajadustele. Lisaks saame küpsiste kaudu mõõta konkreetse reklaami tõhusust ja lasta see paigutada näiteks vastavalt kasutajate temaatilistele huvidele. Selle õiguslik alus tekib teie nõusolekuga (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Kui olete siin oma nõusoleku andnud, saate selle muidugi igal ajal ilma põhjendusi esitamata tagasi võtta (punkt 23.2).

Sellele veebilehele integreeritud erinevate küpsiste ja tööriistade kontrollimiseks kasutame Google Tag Manageri ettevõttelt Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google“). Google Tag Manager võimaldab veebilehe silte hallata ja liidese kaudu käivitada. Google Tag Manager rakendab sel viisil ainult veebilehel kasutatavaid silte ega kogu isikuandmeid iseseisvalt. Samuti ei paigalda Google Tag Manager ise seadmetesse küpsiseid. Google Tag Manageril pole aga mingit mõju selle üle, kas tema hallatavad sildid paigaldavad ise küpsiseid. Kui inaktiveerimine toimub domeeni või küpsise tasemel, jääb see kehtima kõigi jälgimissiltide jaoks, mis on rakendatud Google Tag Manageri kaudu.

Enamus veebibrausereid nõustub küpsistega automaatselt. Muidugi saate ka brauseri seadete kaudu või tarkvara abil oma seadmes küpsiseid käsitsi keelata, piirata või kustutada.

Pange tähele: kui te inaktiveerite küpsiste seadistuse, ei pruugi kõik meie veebilehe funktsioonid olla teatud tingimustel täielikult kasutatavad.

16. Kasutajaprofiilide loomine või mitte ainult funktsionaalsete küpsiste kasutamine (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)

Kasutame oma veebilehel allpool kirjeldatud tööriistu ja teenuseid. Kasutamise õiguslik alus on teie nõusolek, mida kinnitate meie veebilehe esmakordsel külastamisel kuvatava nõusolekuriba kaudu. Järgmistest lõikudest leiate lisateavet kasutatud tööriistade ja teenuste kohta.

Loomulikult saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kustutades oma veebibrauseris salvestatud nõustumise küpsise kas käsitsi või sobiva tarkvara kaudu ja laadides seejärel meie veebilehe uuesti või klõpsates ühele järgnevatest loobusmislinkidest, mis on antud koos kirjeldusega erinevate tööriistade kohta.

16.1 Facebooki kohandatud vaatajaskondade („külastaja tegevuse piksel“) kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse „Facebooki pikslit“ sotsiaalvõrgustikult Facebook, mida haldab Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa.

Andmete töötlemine põhineb teie nõusoleku õiguslikul alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a.

Facebooki piksli abil saab Facebook ühelt poolt määratleda meie veebipakkumise külastajad reklaamide („Facebooki reklaamid“) kuvamise sihtgrupina. Seetõttu kasutame Facebooki pikslit, et kuvada meie kaudu paigutatud Facebooki reklaame ainult nendele Facebooki või Instagrami kasutajatele, kes on tundnud huvi ka meie veebipakkumise vastu või kellel on teatud omadused (nt huvi teatud teemade või toodete vastu vastavalt külastatud veebilehtedele), keda me edastame Facebookile („kohandatud vaatajaskonnad“).

Facebooki piksli integreerib Facebook otse meie veebilehtede avamisel ja see võib teie seadmesse salvestada nn küpsise. Kui olete meie veebilehte avades juba Facebooki sisse logitud või logite pärast sisse, märgitakse meie veebipakkumise külastamine teie profiilis. Selle teabe saab teie isikule määrata muu teabe abil, mille Facebook on teie kohta salvestanud, nt konto omamisest tulenevalt sotsiaalvõrgustikus „Facebook“.

Facebooki piksli abil saame jälgida Facebooki reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringu eesmärkidel, vaadates, kas kasutajad suunati pärast Facebooki reklaamil klõpsamist meie veebilehele („konversioon“).

Piksli või küpsise kaudu kogutavat teavet saab Facebook lisaks liita ja koondandmeid saab Facebook kasutada nii enda kui ka kolmandate isikute reklaami eesmärgil. Seega võib Facebook näiteks järeldada, et teil on teatud huvid sellel veebilehel lehitsemise põhjal, ning kasutada seda teavet ka kolmanda poole pakkumiste reklaamimiseks. Samuti saab Facebook ühendada piksli või küpsise kaudu kogutud teabe täiendava teabega, mille Facebook on teie kohta teiste veebilehtede kaudu ja/või seoses suhtlusvõrgustiku „Facebook” kasutamisega kogunud, et teie kohta käiva profiili saaks ettevõttes Facebook Ireland Limited salvestada. Seda profiili võib kasutada reklaami eesmärgil.

Lisaks saab Facebooki piksli abil jälgida teie käitumist mitmel lehel pärast seda, kui olete Facebooki reklaami vaadanud või sellel klõpsanud. Seda protseduuri kasutatakse Facebooki reklaamide tõhususe hindamiseks statistilistel ja turu-uuringu eesmärkidel ning see aitab kaasa tulevaste reklaamimeetmete optimeerimisele.

Lisaks kasutame Facebooki pikslit kasutades täiendavat funktsiooni „laiendatud võrdlus“, milles sihtrühmade („kohandatud vaatajaskonnad“ või „sarnased vaatajaskonnad“) moodustamiseks edastatakse andmed krüpteeritud kujul Facebookile.

Andmete töötlemine Facebooki poolt toimub Facebooki andmepoliitika (https://www.facebook.com/policy) raames. Lisateavet Facebooki piksli ja selle toimimise kohta leiate siit: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Juhime tähelepanu asjaolule, et teie isikuandmeid võidakse edastada Ameerika Ühendriikidesse. Vastavalt andmekaitseseadusele on teenusepakkujaga sõlmitud leping.

16.2 Google Analyticsi kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse Google Analyticsi veebianalüüsi teenust ettevõttelt Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google“).

Google Analytics kasutab küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist teie poolt. Küpsise loodud teave selle veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt ja salvestatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse.

Aktiveerides sellel veebilehel IP-anonümiseerimise, kärbib Google kõigepealt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalistes riikides. Täielik IP-aadress edastatakse ainult erandjuhtudel ja kärbitakse Ameerika Ühendriikides asuvas Google’i serveris.

Google kasutab seda teavet selle veebilehe operaatori nimel veebilehe kasutamise hindamiseks, veebilehe tegevuste kohta aruannete koostamiseks ning veebilehe operaatorile veebilehe ja interneti kasutamisega seotud lisateenuste pakkumiseks. Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta muude Google’i valduses olevate andmetega.

Vastavalt andmekaitseseadusele on teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on teie teadlik nõusolek vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a.

Kasutajate isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse 38 kuu pärast.

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressidelt https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ja https://policies.google.com/?hl=en.

Küpsiste salvestamist saate takistada, tehes brauseri tarkvaras asjakohase seadistuse; kuid juhime tähelepanu, et sel juhul ei pruugi olla võimalik kõiki selle veebilehe funktsioone täies mahus kasutada.

Samuti saate takistada küpsise genereeritud andmete kogumist, mis on seotud veebilehe kasutamisega (sh teie IP-aadress) Google’i jaoks ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval järgmise lingi kaudu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatiivina brauseri laiendusele või mobiilseadmete brauserites klõpsake järgmisel lingil, et takistada tulevikus andmete kogumist Google Analyticsi poolt sellel veebilehel:

Selleks pannakse teie seadmesse loobumisküpsis. Kui kustutate oma küpsised, peate sellel lingil uuesti klõpsama.

Juhime tähelepanu sellele, et sellel veebilehel on Google Analyticsit laiendatud koodi „gat._anonymizeIp ()“ abil, et tagada IP-aadresside anonüümne kogumine (nn IP-maskeerimine).

16.3 Google Adsi kasutamine ja uuesti turundamine

Kasutame reklaamiteenust Google Ads (endine Google AdWords) ettevõttelt Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google“).

Meie jaoks aktiivsete Display-võrgustiku, ostu- ja otsingutüüpide kaudu mõõdetakse teie suhtlemist Google’i paigutatud reklaamidega. Sel eesmärgil, kui klõpsate mõnel meie Google'i poolt paigutatud veebireklaamil, salvestatakse teie brauserisse küpsis. Selle kaudu jälgitakse teie edasist tegevust kuulutuses reklaamitud tootega (konversiooni jälgimine). Nende andmete abil saame mõõta oma reklaamkampaaniate tõhusust.

Sel moel kogutakse teilt järgmisi andmeid: kordumatu tunnus, teile edastatud reklaamide arv/sagedus (reklaami näitamised) ja teie tehtud toimingud/klõpsamised.

Lisaks kasutame Google Adsi teenuses uuesti turundamise funktsiooni. Uuesti turundamise funktsiooniga saame oma veebilehe kasutajatele reklaame esitada vastavalt nende huvidele muudel Google’i reklaamivõrgu veebilehtedel (Google’i otsingus või YouTube’is, nn Google Adsis või muudel veebilehtedel). Sel eesmärgil analüüsitakse kasutaja tegevusi meie veebilehel, nt millised pakkumised kasutajat huvitavad, et kasutajatele saaks sihtreklaami näidata ka teistel lehtedel ka pärast meie veebilehe külastamist. Selle jaoks salvestab Google numbri nende kasutajate brauseritesse, kes külastavad teatud Google’i teenuseid või veebilehti Google Display-võrgustikus. Nende kasutajate külastused registreeritakse selle numbri kaudu, mida nimetatakse „küpsiseks“. See number on mõeldud konkreetse seadme veebibrauseri unikaalseks tuvastamiseks, mitte inimese tuvastamiseks.

Google Tag Manager aitab hallata ja kontrollida erinevaid silte. Selleks pannakse teie brauserisse küpsis. Tag Manager ainult haldab teisi silte ega kogu ise andmeid.

Google’i tööriistade kasutamine toimub teie nõusoleku alusel vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Oma nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, klõpsates lingil https://adssettings.google.com. Tagasivõtmine kehtib ainult seadme ja veebibrauseri kohta, millele see oli seatud. Vajadusel korrake seda toimingut kõigis seadmetes. Kui kustutate loobumisküpsise, küsitakse teilt uuesti nõusolekut andmete edastamiseks.

Lisaks saate vastavalt oma brauseri konfigureerida kolmandate poolte reklaamide blokeerimiseks. Google’i jälgimise saate ka püsivalt blokeerida, laadides alla ja installides tavalistele veebibrauseritele vastava pistikprogrammi, mille leiate siit: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Teie andmed edastatakse Google’ile hindamiseks. Kui teil on Google’i konto, saab Google ka jälgimisest saadud andmed liita.

Küpsise loodud teave selle veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt ja salvestatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse. Vastavalt andmekaitseseadusele on teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Selle protsessi käigus saadud andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam meie eesmärkide jaoks vaja. Meie puhul on see 12 kuu pärast.

Lisateavet Google’i ja Google’i privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt www.google.com/privacy/ads/

16.4 Google AdSense’i kasutamine

Meie veebilehel kasutatakse veebiteenust Google AdSense ettevõttelt Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google“).

Selle teenuse kaudu on reklaamsisu edastamine kolmanda poole lehtedele võimalik, kuna kolmanda poole lehtedel kuvatavaid reklaame esitatakse vastava kolmanda poole lehtede sisu järgi. Lisaks võimaldatakse selle kaudu veebilehe kasutaja huvipõhist sihtimist individuaalsete kasutajaprofiilide genereerimise abil.

Seega saame Google AdSense’i abil oma veebilehel kuvada täpselt sobivaid reklaame.

Küpsiseid kasutatakse Google AdSense’i käitamiseks. Need on salvestatud kasutaja seadmesse ja võimaldavad Google’il analüüsida meie veebilehe kasutamist lehe külastajate poolt. Iga külastuse korral meie veebilehele või selle alamlehtedele, kuhu Google AdSense on integreeritud, pannakse kasutaja veebibrauser edastama Google’ile isikuandmeid, nt IP-aadressi. Selle kaudu saab Google muu hulgas määrata külastajate päritolu ja koostada selle põhjal komisjonitasu väljavõtteid.

Google AdSense kasutab ka nn jälgimispiksleid, st veebilehele integreeritud minigraafikat, et läbi selle analüüsida logifaile statistiliste hindamiste eesmärgil. Nende hinnangute põhjal saab Google näiteks kindlaks teha, kas, millal ja kui kauaks kasutaja veebilehe avas või millistel linkidel kasutaja klõpsas. Selle abil saab jälgida ka meie veebilehe külastajate voogu.

Kui teie seadmesse on salvestatud Google AdSense’i küpsis, siis teie kohta käivad isikuandmed, nt teie IP-aadress ja muud kuvatava reklaamsisu registreerimiseks ja arveldamiseks vajalikud andmed, edastatakse Google’i serveritele, mis asuvad peamiselt Ameerika Ühendriikides. Lisaks võib Google edastada neid andmeid ka kolmandatele isikutele. Vastavalt andmekaitseseadusele on teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Kui teil on Google’i konto, saab Google ka jälgimisest saadud andmed liita.

Lisateabe saamiseks andmete töötlemise kohta Google’i poolt klõpsake lingile: https://www.google.com/adsense/start/. Google’i privaatsuspoliitikat saate vaadata aadressil www.google.com/privacy/ads/.

Google’i tööriistade kasutamine toimub teie nõusoleku alusel vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Oma nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, klõpsates lingil https://adssettings.google.com. Tagasivõtmine kehtib ainult seadme ja veebibrauseri kohta, millele see oli seatud. Vajadusel korrake seda toimingut kõigis seadmetes. Kui kustutate loobumisküpsise, küsitakse teilt uuesti nõusolekut andmete edastamiseks.

Lisaks saate vastavalt oma brauseri konfigureerida kolmandate poolte reklaamide blokeerimiseks. Google’i jälgimise saate ka püsivalt blokeerida, laadides alla ja installides tavalistele veebibrauseritele vastava pistikprogrammi, mille leiate siit: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Sotsiaalpluginad sotsiaalvõrgustikest

Sellele veebilehele on integreeritud erinevaid pluginaid sotsiaalvõrgustikest. Selle näiteks on Facebooki nupp „Meeldib“ või erinevate võrgustike nupud „Jaga“.

Kui kasutate mõnda sisseehitatud sotsiaalmeedia komponenti, luuakse selle kaudu otseühendus vastava suhtlusvõrgustikuga. Seejärel kannab vastav sotsiaalvõrgustik plugina sisu otse teie brauserisse, mis integreerib selle veebilehele.

Nende pluginate integreerimine toimub meie veebilehel iga kord nn Shariffi lahenduse abil, mille töötas välja arvutiajakiri c’t. See tähendab järgmist:

Tavalised sotsiaalmeedia komponendid edastavad kasutaja andmeid iga kord, kui leht avatakse, ja annavad sel viisil sotsiaalvõrgustikele täpset teavet teie surfamiskäitumise kohta (kasutajate jälgimine). Selleks ei pea te olema sisse logitud ega pea olema võrgustiku liige.

Shariffi sotsiaalmeedia komponendid loovad otsekontakti suhtlusvõrgustiku ja veebilehe külastaja vahel ainult siis, kui viimane aktiivselt nupul klõpsab. Lisateavet selle kohta saate aadressilt www.heise.de.

Vastava nupu aktiveerimisega kinnitate oma nõusolekut andmete kogumiseks ja edastamiseks vastavasse sotsiaalvõrgustikku. Nõusoleku saate igal ajal vastava sotsiaalvõrgustiku veebilehe kaudu tagasi võtta.

Plugina aktiveerimise kaudu saab vastav sotsiaalvõrgustik teate, et olete avanud vastava lehe meie veebilehel. Kui olete sotsiaalvõrgustikku sisse loginud, saab see sellest hetkest alates teie kasutajakontole külastuse määrata, isegi kui te nuppu teist korda ei kinnita. Kui suhtlete pluginatega, näiteks vajutades veelkord nuppu „Meeldib“ või jätate kommentaari, edastatakse vastav teave teie brauserist otse vastavasse sotsiaalvõrgustikku ja salvestatakse sinna.

Isegi kui teil ei ole kontot, saab vastav võrgustik koguda teie kohta andmeid, nt IP-aadressi.

Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgustik koguks meie veebilehe kaudu teie kohta andmeid, peate enne meie veebilehe külastamist võrgustikust välja logima. Samuti saate laienduste kaudu oma brauserisse vastavad blokeerijad installida.

Juhime tähelepanu, et sotsiaalmeedia kasutamisel toimub andmete edastamine tavaliselt Ameerika Ühendriikidesse või teistesse riikidesse väljaspool ELi. Vastavalt andmekaitseseadusele on iga teenusepakkujaga sõlmitud leping.

17.1 Twitteri võrgustiku komponentide integreerimine

Meie veebilehel kasutatakse komponente (siin: „Twitteri nupp“) sotsiaalvõrgustikult Twitter, mida haldab Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Iirimaa („Twitter“). Kui avate meie veebilehe jaotise, mis sisaldab sellist nuppu, saab teie brauser luua otseühenduse Twitteri serveritega, kui nupp on aktiivne. Nupu sisu kannab Twitter otse teie brauserisse, mis integreerib selle veebilehele. Sellisel juhul ei saa me mõjutada andmete mahtu, mida Twitter nupu abil kogub, kuid eeldame, et registreeritakse ka teie IP-aadress. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Twitteri poolt, samuti teie seonduvate õiguste kohta ja seadistusvalikutest oma eraelu kaitsmiseks lugege Twitteri privaatsuspoliitikast, millele pääsete ligi järgmise lingi kaudu:   https://twitter.com/en/privacy.

17.2 Instagrami võrgustiku komponentide integreerimine

Meie veebilehel kasutatakse komponente (siin: „Insta nupp“) sotsiaalvõrgustikult Instagram, mida haldab Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa („Facebook“). Kui avate meie veebilehe lehe, mis sisaldab sellist nuppu, saab teie brauser luua otseühenduse Facebooki serveritega, kui nupp on aktiivne. Nupu sisu kannab Facebook otse teie brauserisse, mis integreerib selle veebilehele. Sellisel juhul ei saa me mõjutada andmete mahtu, mida Facebook nupu abil kogub, kuid eeldame, et registreeritakse ka teie IP-aadress. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Facebooki poolt, samuti oma seonduvate õiguste kohta ja seadistusvalikutest oma eraelu kaitsmiseks lugege Facebooki privaatsuspoliitikast, millele pääsete ligi järgmise lingi kaudu: https://help.instagram.com/519522125107875.

17.3 LinkedIni võrgustiku komponentide integreerimine

Meie veebilehel kasutatakse komponente (siin: „LinkedIni plugin) sotsiaalvõrgustikust LinkedIn, mida haldab LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa („LinkedIn“).

Kui avate meie veebilehe lehe, mis sisaldab sellist nuppu, saab teie brauser luua otseühenduse LinkedIni serveritega, kui nupp on aktiivne. Nupu sisu kannab LinkedIn otse teie brauserisse, mis integreerib selle veebilehele. Sellisel juhul ei saa me mõjutada andmete mahtu, mida LinkedIn nupu abil kogub, kuid eeldame, et registreeritakse ka teie IP-aadress.

Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta LinkedIni poolt, samuti oma seonduvate õiguste kohta ja seadistusvalikutest oma eraelu kaitsmiseks lugege LinkedIni privaatsuspoliitikast, millele pääsete ligi järgmise lingi kaudu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Lingi https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls kaudu saate loobuda oma andmete reklaamieesmärkidel kasutamisest ja muudest LinkedIni teenustest.

17.4 Pinteresti võrgustiku komponentide integreerimine

Meie veebilehel kasutatakse komponente (siin: „Pinteresti plugin“) sotsiaalvõrgustikust Pinterest, mida haldab Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa („Pinterest“). Kui avate meie veebilehe jaotise, mis sisaldab sellist nuppu, saab teie brauser luua otseühenduse Pinteresti serveritega, kui nupp on aktiivne. Nupu sisu kannab Pinterest otse teie brauserisse, mis integreerib selle veebilehele. Sellisel juhul ei saa me mõjutada andmete mahtu, mida Pinterest nupu abil kogub, kuid eeldame, et registreeritakse ka teie IP-aadress. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Pinteresti poolt, samuti oma seonduvate õiguste kohta ja seadistusvalikutest oma eraelu kaitsmiseks lugege Pinteresti privaatsuspoliitikast, millele pääsete ligi järgmise lingi kaudu:https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

17.5 Xingi võrgustiku komponentide integreerimine

Meie veebilehel kasutatakse komponente (siin: „Xingi plugin“) sotsiaalvõrgustikust Xing, mida haldab New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa („Xing“). Kui avate meie veebilehe jaotise, mis sisaldab sellist nuppu, saab teie brauser luua otseühenduse Xingi serveritega, kui nupp on aktiivne. Nupu sisu kannab Xing otse teie brauserisse, mis integreerib selle veebilehele. Sellisel juhul ei saa me mõjutada andmete mahtu, mida Xing nupu abil kogub, kuid eeldame, et registreeritakse ka teie IP-aadress. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Xingi poolt, samuti teie seonduvate õiguste kohta ja seadistusvalikutest oma eraelu kaitsmiseks lugege Xingi privaatsuspoliitikast, millele pääsete ligi järgmise lingi kaudu:  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

17.6 Videoportaali YouTube komponentide integreerimine

Meie veebilehel kasutatakse komponente (siin: „YouTube'i plugin“) videoportaalist YouTube, mida haldab Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi „Google“). Kui avate meie veebilehe jaotise, mis sisaldab sellist pluginat, saab teie brauser luua otseühenduse Google‘i serveritega, kui plugin on aktiivne. Avatud video kannab Google otse teie brauserisse, mis integreerib selle veebilehele. Lisaks teavitatakse YouTube’i serverit, milliseid meie lehti külastasite. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Google’i poolt, samuti oma seonduvate õiguste kohta ja seadistusvalikutest oma eraelu kaitsmiseks lugege Google’i privaatsuspoliitikast, millele pääsete ligi järgmise lingi kaudu:https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

17.7 Videoportaali Vimeo komponentide integreerimine

Meie veebilehel kasutatakse komponente (siin: „Vimeo plugin“) videoportaalist Vimeo, mida haldab Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Ameerika Ühendriigid („Vimeo“).

Kui avate meie veebilehe jaotise, mis sisaldab sellist pluginat, saab teie brauser luua otseühenduse Vimeo serveritega, kui plugin on aktiivne. Avatud video kannab Vimea otse teie brauserisse, mis integreerib selle veebilehele. Lisaks teavitatakse Vimeo serverit, milliseid meie lehti külastasite.

Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning Vimeo poolt andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta vaadake Vimeo privaatsuspoliitikast aadressil https://vimeo.com/privacy. Oma eraelu kaitsmiseks saate seadistada valikud järgmise lingi kaudu: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Integreeritud pildid

Meie veebileht sisaldab pilte Getty Images Internationalilt, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Iirimaa.

Getty Imagesi sisu integreeritakse selliselt, et meie veebilehele integreeritakse nn manuskood (HTML-kood). See manuskood tagab, et veebilehe laadimisel laaditakse samaaegselt soovitud kolmanda poole sisu välisest serverist ja kuvatakse kasutajale külastatud veebilehel. See kolmanda poole sisu laaditakse seega kohe ka meie veebilehe avamisel.

Selleks, et väline server saaks taotletud sisu kasutajale kätte toimetada, peab sellele olema edastatud vastava kasutaja IP-aadress, et välise serveri operaator saaks selle salvestada ja vajadusel oma eesmärkidel kasutada. Lisaks võib Getty Images koguda muid andmeid, näiteks leht, kust päring tuli, kasutatud brauser või brauseri keel.

Juhime tähelepanu asjaolule, et uvexi groupil pole mingit mõju sellele, milliseid andmeid lisaks IP-aadressile Getty Images kogub ja millistel eesmärkidel ta neid andmeid kasutab.

Lisateavet piltide integreerimise kohta Getty Imagesi kaudu leiate veebilehelt https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US; lisateavet Getty Imagesi kogutud andmete ja nende kasutamise kohta leiate Getty Imagesi privaatsuspoliitikast, millele pääsete juurde järgmise lingi kaudu: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Veebifondid

Fontide ühetaolise kuvamise eesmärgil kasutatakse meie veebilehel nn veebifonte, st fonte, mille brauser laadib lehe avamisel välisest allikast ja salvestab ajutiselt brauseri vahemällu. See tagab, et meie veebilehte kuvatakse kõikides seadmetes ühte moodi ja loetavalt, olenemata kasutatavast brauserist.

Siin kasutatavate veebifontide pakkuja on Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg (Monotype), kes on veebilehe www.fonts.com operaator.

Veebifontide laadimiseks ja kuvamiseks peab vastav brauser looma ühenduse serveritega fonts.com. Selle kaudu saab teenusepakkuja teavet selle kohta, et meie veebileht on teie brauseri IP-aadressi kaudu avatud.

Veebifontide kasutamise õiguslik alus on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvi).

Kui teie brauser ei toeta veebifontide kuvamist, kasutatakse selle asemel teie seadme standardfonte; see võib põhjustada pildikvaliteedi halvenemist.

Monotype on avaldanud lisateavet andmete töötlemise kohta fonts.com-i poolt oma veebilehel:

www.fonts.com/info/legal ja www.fonts.com/info/legal/privacy

Juhime tähelepanu sellele, et meil ei ole mingit mõju selle üle, kas või kuidas fonts.com kasutab teie andmeid oma eesmärkidel.

20. Sotsiaalmeedia lingid

Meie veebileht sisaldab linke Facebooki, Twitteri, YouTube’i, Pinteresti ja Instagrami sotsiaalmeedia teenustele. Lingid sotsiaalmeedia teenuste veebilehtedele tunnete ära vastavate ettevõtete logode järgi. Neid linke järgides jõuate uvexi groupi ettevõtte keskkonda vastavates sotsiaalmeedia teenustes. Kui klõpsate sotsiaalmeedia teenuse lingil, luuakse ühendus sotsiaalmeedia teenuse serveritega. Selle kaudu edastatakse sotsiaalmeedia teenuse serveritesse teave, et külastasite meie veebilehte. Lisaks edastatakse sotsiaalmeedia teenuse pakkujatele täiendavaid andmeid. Need on näiteks:

 • selle veebilehe aadress, kus asub aktiveeritud link;
 • veebilehe avamise või lingi aktiveerimise kuupäev ja kellaaeg;
 • teave kasutatud brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta;
 • IP-aadress.

Kui olete lingi aktiveerimise ajal juba vastavasse sotsiaalmeedia teenusesse sisse loginud, võib sotsiaalmeedia teenuse pakkuja tuvastada edastatud andmete põhjal teie kasutajanime ja võib-olla isegi teie tegeliku nime ning määrata selle teabe teie isiklikule sotsiaalmeedia teenuse kasutajakontole. Sellise isiklikule kasutajakontole määramise võimaluse saate välistada, kui logite eelnevalt oma kasutajakontolt välja.

Sotsiaalmeedia teenuste serverid asuvad Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu. Seega saab sotsiaalmeedia teenuse pakkuja andmeid töödelda ka riikides väljaspool Euroopa Liitu. Pange tähele, et nende riikide ettevõtete suhtes kehtib andmekaitseseadus, mis üldjuhul ei kaitse isikuandmeid samas mahus, nagu seda tehakse Euroopa Liidu liikmesriikides.

Pange tähele, et meie ei saa mõjutada sotsiaalmeedia teenuse pakkuja andmete töötlemise mahtu, olemust ega eesmärki. Lisateavet teie andmete kasutamise kohta meie veebilehele integreeritud sotsiaalmeedia teenuste poolt leiate vastavate sotsiaalmeedia teenuste privaatsuspoliitikatest.

21. Lingid teistele pakkujatele

Meie veebileht sisaldab ka selgelt äratuntavaid linke teiste ettevõtete veebilehtedele. Linkide puhul teiste pakkujate veebilehtedele ei ole meil nende sisu üle mingit mõju. Seega ei saa me ka nende sisu osas võtta endale mingit kohustust ega vastutust. Nende lehtede sisu eest vastutavad alati vastava lehe pakkujad või operaatorid.

Linkimise ajal uuriti lingitud lehti võimalike eksimuste ja tuvastatavate rikkumiste osas. Linkimise ajal ei tuvastatud ebaseaduslikku sisu. Ilma konkreetse aluseta seaduste rikkumist kahtlustada ei ole võimalik lingitud lehtede sisu püsivalt jälgida. Kui saame teada rikkumistest, eemaldame viivitamatult seotud lingid.

22. Veebipakkumised ja lapsed

Alla 16-aastased isikud ei tohi ilma seadusjärgsete eestkostjate nõusolekuta meile isikuandmeid edastada ega nõusoleku kinnitust esitada. Palume vanematel ja seadusjärgsetel eestkostjatel osaleda aktiivselt oma laste veebitegevuses ja huvides.

23. Privaatsuspoliitika / teave andmekaitse kohta sotsiaalmeedias

uvex group on esindatud sotsiaalmeedias, antud juhul Facebookis, Instagramis, YouTube’is, Xingis, Pinterestis ja LinkedInis. Kui meil on kontroll teie andmete töötlemise üle, tagame kohaldatavate andmekaitsesätete järgimise.

 Järgnevalt leiate kõige olulisema teabe andmekaitseseaduste kohta seoses meie kohalolekuga.

23.1 Tegevuse eest vastutava isiku nimi ja aadress

Pooled, kes vastutavad ettevõtte kohaloleku eest ELi andmekaitse määruse ja muude andmekaitsesätete tähenduses, on peale uvexi groupi järgmised:

 • Facebook:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa 

 • Instagram:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa

 • YouTube:

      Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa

 • Xing:

      New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa

 • Pinterest:

      Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa

 • LinkedIn:

      LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa.

 

Siiski kasutate te neid platvorme ja nende funktsioone omal vastutusel. See kehtib esmajoones interaktiivsete funktsioonide kasutamise kohta (nt kommenteerimine, jagamine, reageerimine).

Juhime tähelepanu sellele, et sel viisil võidakse teie andmeid töödelda väljaspool Euroopa Liidu piirkonda. Vastavalt andmekaitseseadusele on kõigi teenusepakkujatega sõlmitud leping.

23.2 Eesmärk ja õiguslik alus

Haldame fännilehti ise, et suhelda nende lehtede külastajatega ja teavitada neid sel viisil meie pakkumistest.

Lisaks sellele kogume statistilistel eesmärkidel andmeid, et sisu parandada ja optimeerida ning muuta meie pakkumine köitvamaks. Selleks vajalikke andmeid (nt lehevaatamiste koguarv, lehe tegevused ja külastajate esitatud andmed, interaktsioonid) töödeldakse sotsiaalvõrgustike poolt ja tehakse meile kättesaadavaks. Meil ei ole tekkimise ja esitusviisi üle mingit mõju.

Lisaks töötlevad sotsiaalmeedia pakkujad, samuti uvex group teie isikuandmeid turu-uuringute ja reklaami eesmärgil. Seetõttu on võimalik, et nt kasutusprofiilid luuakse teie kasutuskäitumise ja sellest tulenevate huvide põhjal. Selle kaudu saab muu hulgas paigutada platvormidele ja neist väljapoole teie huvidele vastavaid reklaame. Selleks salvestatakse tavaliselt arvutisse küpsised. Sellele vaatamata võidakse teie seadmetes otseselt mittekogutud andmed salvestada teie kasutusprofiilidesse. Salvestamine ja analüüs toimub ka kõigis seadmetes; see kehtib esmajoones, kuid mitte ainult juhul, kui olete registreeritud liikmena ja olete vastavatele platvormidele sisse loginud.

Sellest rohkem me ei kogu ega töötle mingeid isikuandmeid.

Teie isikuandmete töötlemine uvex groupi poolt toimub lähtudes meie õigustatud huvist teabe tõhusaks edastamiseks ja suhtlemiseks vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Kui teilt palutakse nõusolekut andmete töötlemiseks, st kui kinnitate oma nõusolekut nupule klõpsamisega või muu sarnase kaudu (nõustumine), on töötlemise õiguslik alus ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikkel 7.

23.3 Teie õigused / vaidlustamise võimalus

Kui olete sotsiaalvõrgustiku liige ega soovi, et võrgustik koguks teie kohta andmeid ja lingiks need meie keskkonna kaudu vastavasse võrgustikku salvestatud liikmeandmetega, toimige järgmiselt:

 • logige enne meie fännilehe külastamist vastavast võrgustikust välja,
 • kustutage oma seadmes olevad küpsised ja
 • sulgege ning taaskäivitage brauser.

Pärast uuesti sisselogimist võib aga võrgustik teid uuesti konkreetse kasutajana ära tunda.

Vastava töötlemise üksikasjaliku kirjelduse ja vaidlustamise võimalused (loobumine) leiate allpool esitatud teabelinkidelt:

 • Facebook:

Privaatsuspoliitika: https://www.facebook.com/about/privacy/
Loobumine: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ja http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Privaatsuspoliitika: https://help.instagram.com/519522125107875
Loobumine: https://thenai.org/opt-out ja http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy
Loobumine: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ja http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Privaatsuspoliitika: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Loobumine: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Privaatsuspoliitika: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Loobumine: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Privaatsuspoliitika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Loobumine: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ja http://www.youronlinechoices.com

Kokkuvõttes on teil oma isikuandmete töötlemise osas järgmised õigused:

õigus tutvuda andmetega, õigus andmete parandamisele, õigus andmete kustutamisele, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, õigus esitada vastuväiteid, andmete ülekandmise õigus ja õigus esitada kaebus oma isikuandmete ebaseadusliku töötlemise kohta vastutavale andmekaitseasutusele.

Kuna aga uvex groupil puudub täielik ligipääs teie isikuandmetele, peaksite pretensiooni esitamisel pöörduma otse sotsiaalmeedia pakkujate poole, kuna neil kõigil on ligipääs oma kasutajate isikuandmetele ning nad saavad tarvitusele võtta asjakohased meetmed ja anda teavet.

23.4

Kui peaksite sellegipoolest abi vajama, püüame teid loomulikult toetada. Pöörduge eespool nimetatud andmekaitseametniku poole. Märkused autoriõiguse ja kunstiteoste autoriõiguse seaduse kohta

Kui soovite meie keskkonnas avaldada pilte, tekste, skeeme, videoid, muusikat jms, peate teadma, et annate sellega võrgustikule kõik kasutusõigused, millel võivad lõppkokkuvõttes olla teie jaoks õiguslikud tagajärjed, kui te ei ole ise autor ega õiguste omanik.